Loại Thuốc Tránh Thai Tốt Nhất 2018, Biện Pháp Tránh Thai Khẩn Cấp

Thu&#7889c tránh thai hàng ngày là lo&#7841i thu&#7889c ch&#7913a hai th&#7913 hoocmon sinh d&#7909c n&#7919 estrogen và progesterone. Trên th&#7883 tr&#432&#7901ng hi&#7879n nay có r&#7845t nhi&#7873u nhãn hi&#7879u nh&#432: Gi&#7843i pháp hoa h&#7891ng xanh, Choice, Rigevidon, Marvelon, Microgynon… &#272&#432&#7907c &#273óng thành v&#7881 21 ho&#7863c 28 viên.

Đang xem: Thuốc tránh thai tốt nhất 2018

Hôm nay, mình xin gi&#7899i thi&#7879u 2 lo&#7841i thu&#7889c tránh thai h&#7857ng ngày t&#7889t nh&#7845t trên th&#7883 tr&#432&#7901ng &#273&#7875 các b&#7841n yên tâm s&#7917 d&#7909ng.

*

Cách u&#7889ng v&#7881 &#273&#7847u tiên: 1 viên/ngày, t&#7915 ngày th&#7913 1 c&#7911a chu k&#7923 kinh, liên t&#7909c su&#7889t 21 ngày; n&#7871u kinh nguy&#7879t &#273ã x&#7843y ra trong vòng 5 ngày: u&#7889ng viên &#273&#7847u tiên vào ngày th&#7913 5 & ti&#7871p t&#7909c 1 viên/ngày cho &#273&#7871n h&#7871t v&#7881 thu&#7889c, dùng kèm bao cao su ho&#7863c kiêng giao h&#7907p trong 7 ngày &#273&#7847u u&#7889ng thu&#7889c. Sau khi sinh: (không cho con bú) u&#7889ng ngay sau khi sinh ho&#7863c ch&#7901 &#273&#7871n khi kinh nguy&#7879t tr&#7903 l&#7841i. S&#7849y thai ho&#7863c n&#7841o thai: u&#7889ng ngay sau khi s&#7849y thai ho&#7863c n&#7841o thai.
Cách u&#7889ng v&#7881 k&#7871 ti&#7871p: Ngh&#7881 7 ngày sau khi u&#7889ng h&#7871t v&#7881 &#273&#7847u tiên, b&#7855t &#273&#7847u u&#7889ng v&#7881 th&#7913 2 cho dù kinh nguy&#7879t xu&#7845t hi&#7879n vào ngày nào. N&#7871u quên 1 viên thu&#7889c & nh&#7899 ra tr&#432&#7899c 12 gi&#7901: thu&#7889c v&#7851n &#273&#7843m b&#7843o hi&#7879u qu&#7843 ng&#7915a thai; u&#7889ng ngay viên này & ti&#7871p t&#7909c nh&#7919ng viên còn l&#7841i nh&#432 th&#432&#7901ng l&#7879. N&#7871u quên 1 viên thu&#7889c & nh&#7899 ra sau 12 gi&#7901: u&#7889ng bù t&#432&#417ng t&#7921 nh&#432ng ph&#7843i dùng kèm bao cao su ho&#7863c kiêng giao h&#7907p trong vòng 7 ngày k&#7875 t&#7915 lúc nh&#7899 ra. Mu&#7889n d&#7901i ngày kinh ho&#7863c không mu&#7889n có m&#7897t k&#7923 kinh: b&#7855t &#273&#7847u ngay v&#7881 m&#7899i vào ngày k&#7871 ti&#7871p ngày u&#7889ng viên cu&#7889i cùng c&#7911a v&#7881 Marvelon c&#361 (không ngh&#7881 ngày nào gi&#7919a 2 v&#7881) & ti&#7871p t&#7909c u&#7889ng các viên thu&#7889c c&#7911a v&#7881 này nh&#432 &#273ã h&#432&#7899ng d&#7851n. Khi mu&#7889n có kinh tr&#7903 l&#7841i, hãy ng&#432ng u&#7889ng thu&#7889c.

Xem thêm: Lịch Nghỉ Tết Giao Hàng Tiết Kiệm Nghỉ Tết Dương Lịch 2020, Ghtk Thông Báo Lịch Làm Việc Tết Dương

Viêm t&#297nh m&#7841ch huy&#7871t kh&#7889i, r&#7889i lo&#7841n huy&#7871t kh&#7889i t&#7855c m&#7841ch, ti&#7873n s&#7917/&#273ang b&#7883 b&#7879nh tim m&#7841ch, t&#259ng HA n&#7863ng, suy gan, vàng da &#7913 m&#7853t, h&#7897i ch&#7913ng Rotor hay Dubin-Johnson; nghi ng&#7901/có các b&#432&#7899u l&#7879 thu&#7897c estrogen; t&#259ng s&#7843n n&#7897i m&#7841c t&#7917 cung; xu&#7845t huy&#7871t âm &#273&#7841o không rõ ch&#7849n &#273oán, r&#7889i lo&#7841n chuy&#7875n hóa porphyrin, t&#259ng lipoprotein máu, có ti&#7873n s&#7917 b&#7883 ng&#7913a nhi&#7873u hay b&#7883 Herpes trong thai k&#7923. Ph&#7909 n&#7919 có thai.

Xem thêm: ” Stand Up Comedy Là Gì – Nghĩa Của Từ Standup Comedian Trong Tiếng Việt

Viên nén Rigevidon 21 + 7 “Fe” là thu&#7889c u&#7889ng ng&#7915a thai b&#7857ng cách &#7913c ch&#7871 s&#7921 r&#7909ng tr&#7913ng, qua &#273ó tránh vi&#7879c có thai ngoài ý mu&#7889n.

Related Articles

Trả lời

Back to top button