Impersonal Passive Là Gì – Personal And Impersonal Constructions

Impersonal passive là gì? Câu bị động hay thể bị động là 1 trong những chủ điểm ngữ pháp rất thú vị trong tiếng Anh. Hôm nay, hãy cùng Ielts Trang Nguyễn tìm hiểu về cấu trúc, cách sử dụng và ứng dụng của thể bị động trong Ielts.

Đang xem: Impersonal passive là gì

1.Use of Passive: (Cách sử dụng của câu bị động)

Câu bị động được dùng khi ta muốn nhấn mạnh vào hành động trong câu, tác nhân gây ra hành động dù là ai hay vật gì cũng không quá quan trọng.

Ví dụ: My bike was stolen. (Xe đạp của tôi bị đánh cắp.)

1.1. Các bước chuyển đổi từ câu chủ động sang câu bị đông

Bước 1: Tìm tân ngữ trong câu chủ động, sau đó chuyển nó sang chủ ngữ trong câu bị động

Bước 2: Trước khi chuyển động từ về thể bị động (theo hướng dẫn ở phần 2) thì cần xác định được thì (tense) trong câu chủ động

Bước 3: Chuyển đổi chủ ngữ trong câu chủ động thành tân ngữ thêm “by” phía trước. Những chủ ngữ không xác định chúng ta có thể bỏ qua như: by them, by people…

1.2. Một số lưu ý khi chuyển từ câu chủ động sang câu bị động

Một số từ (nội động từ) không được dùng ở dạng bị động như arrive, disappear, wait, cry, die,….Nếu trong câu chủ động có 2 tân ngữ: Trong trường hợp này có 2 cách chuyển từ câu chủ động sang câu bị động: chọn một trong hai chủ ngữ làm chủ ngữ chính cho câu bị động (ưu tiên tân ngữ chỉ người) hoặc chuyển thành 2 câu bị động

Ví dụ: S + V + Oi + Od

Oi (indirect object): tân ngữ gián tiếp

Od (direct object): tân ngữ trực tiếp

Để chuyển sang câu bị động sẽ có 2 cách sau

– Cách 1: Lấy tân ngữ gián tiếp lên làm chủ ngữ cho câu bị động: S + be + P2 + Od

– Cách 2: Lấy tân ngữ trực tiếp lên làm chủ ngữ cho câu bị động: S + be + P2 + giới từ + Oi

Ví dụ: He gave me a banana yesterday.

Oi (indirect object): me

Od (direct object): an apple

Khi chuyển sang bị động:

Cách 1: I was given an banana yesterday.

Cách 2: A banana was given to me yesterday.

Đối với những câu chủ động có trạng ngữ :

Nếu trong câu chỉ có trạng ngữ chỉ thời gian, khi chuyển sang câu bị động thì đặt trạng ngữ chỉ thời gian sau by + tân ngữ.Ví dụ: Jane used the computer ten hours ago → The computer was used by Jane ten hours ago.

Nếu trong câu chỉ có trạng ngữ chỉ nơi chốn, khi chuyển sang câu bị động phải đặt trạng ngữ chỉ nơi chốn trước by + tân ngữ.Ví dụ:

Jin bought oranges at market. → Oranges were bought at market by Jin.

Nếu trong câu có cả trạng ngữ chỉ nơi chốn và trạng ngữ chỉ thời gian, khi chuyển sang câu bị động thì phải để trạng ngữ chỉ địa điểm trước by + tân ngữ rồi sau đó đến trạng ngữ chỉ thời gian

Ví dụ:

Ms.Lan threw the garbage in front of my home last night. → The garbage was threw in front of my home by Ms.Lan last night.

Khi chủ ngữ trong câu là no one, nobody, none of… thì khi chuyển sang câu bị động, động từ bị động cũng phải được chia ở dạng phủ định Ví dụ:

No one can wear this blue dress → This blue dress cannot be worn.

2. Cấu trúc Câu bị động (Passive voice)

Subject + finite form of to be + Past Participle (PP)

(Chủ ngữ + dạng của động từ “to be” + Động từ ở dạng phân từ 2) Example: A letter was written.

Thì Cấu trúc Ví dụ
Thì hiện tại đơn (Simple Present): S + am/is/are + PP + (by +O). He waters flowers everyday. -> Flowers are watered everyday.
Thì quá khứ đơn (Past Simple): S + was/were + PP +(by +O). The storm destroyed the city last night. -> The city was destroyed by the storm last night.
Thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous): S + am/is/are + being + PP +(by +O). We are taking the kids to the zoo. -> The kids are being taken to the zoo (by us).
Thì quá khứ tiếp diễn (Past Continuous): S + was/were + being + PP +(by +O). They were decorating the house when we came ->The house was being decorated when we came.
Thì hiện tại hoàn thành (Present Perfect): S + have/has + been + PP+(by +O). We have used this TV for 2 years. -> This TV has been used (by us) for 2 years.
Thì quá khứ hoàn thành (Past Perfect): S + had + been + PP +(by +O).

Xem thêm: 【Giá Chó Lạp Xưởng Thuần Chủng Giá Bao Nhiêu 5 Yếu Tố Ảnh Hưởng

They had done the exercises. > The exercises had been done (by them).
Thì tương lai đơn (Simple Future): S + will + be + PP + (by +O). They will cut the grass tomorrow. -> The grass will be cut (by them) tomorrow.
Thì tương lai tiếp diễn(Future Continuous): S + will + be + being + PP +(by +O). She will be cooking dinner when you come here tomorrow. -> Dinner will be being cooked (by her) when you come here tomorrow.
Thì tương lai hoàn thành (Future Perfect): S + will + have + been + PP + (by +O). They will have finished the course by the end of this month. -> The course will have been finished by the end of this month.

3. Cấu trúc câu bị động khách quan (Impersonal passive)

Khi mệnh đề that (that-clause) được sử dụng làm tân ngữ cho các động từ như believe, announce, feel, report, rumor, say, think, understand, expect, claim,… thì sẽ có 2 cách để diễn đạt dạng bị động

Cấu trúc Mẫu câu Ví dụ: 
(1) S + Passive verb + to-Verb infinitive People say that he is a good doctor-> He is said to be a good doctor(Người ta nói rằng anh ấy là một bác sĩ tốt)
S + Passive verb + to have + Past Participle (PP) They report that two people were seriously injured in the accident-> Two people are reported to have been seriously injured in the accident(Họ nói rằng 2 người đã bị thương nghiêm trọng sau tai nan)
(2) It + Passive verb + that-clause We know that he was a spy from our rivals-> It is known that he was a spy from our rivals(Chúng tôi biết anh ta từng là gián điệp từ đối thủ của chúng tôi)

Lưu ý: Đối với cấu trúc đầu tiên (1) chúng ta phải xét đến hành động xảy ra trong mệnh đề that (that-clause) và mệnh đề chính (main-clause)

Nêu hành động ở that-clause xảy ra đồng thời hoặc sau với main-clause ta dùng to verb infinitiveVD: They say that Ken is in love with Katie -> Ken is said to be in love with Katie (Họ nói rằng Ken đang yêu Katie)Nếu hành động ở that-clause xảy ra trước so với main-clause ta dùng perfect infinitive (to have + PP)VD: The police alleged that they had been involved in human trafficking -> They were alleged to have been involed in human trafficking by the polic (Họ bị cảnh sát cho là đã dính líu đến nạn buôn người)

4. Ứng dụng cấu trúc câu bị động trong Writing task 1

Với biểu đồ line graph trên, để nhấn mạnh hay làm rõ đối tượng thực hiện hành động là số lượng đồ ăn nhanh được tiêu thụ như thế nào, các bạn sẽ sử dụng câu bị động:

The number of hamburgers which were consumed by Australian teenagers in 1975 was around 10.

Như các bạn thấy, câu bị động trong trường hợp này được sử dụng để làm rõ đối tượng (số lượng bánh hamburgers). Tense trong câu này là Quá khứ đơn, vì vậy khi chuyển động từ sang bị động nó sẽ thành dạng “were + consumed (Vp2)”. Còn về trạng từ chỉ thời gian “in 1975” được đặt sau “by O” là “by Australian teenagers”.

Tiếp theo là một ví dụ về dạng Pie chart

Ở biểu đồ trên, khi muốn nhấn mạnh đối tượng cần miêu tả là lượng nước được sử dụng như thế nào, các bạn sẽ sử dụng câu bị động.

More water is consumed by homes than by industry or agriculture in the two American regions.

5. Ứng dụng cấu trúc câu bị động trong Writing Task 2

Câu bị động thường được sử dụng trong IELTS Writing task 2, khi bạn muốn đưa ra một quan điểm khách quan.

Eg:

It is believed that children should focus on sciences at school, while others think that children should spend time focusing on the arts.

Hai quan điểm đối ngược trên thuộc về những người khác – không phải bạn – nên nó là nh ững quan điểm khách quan. Vậy nên chúng ta hoàn toàn có thể s ử dụng cấu trúc câu bị động để đưa ra quan điểm này. Tuy nhiên không sử dụng quá nhiều câu bị động, vừa có tính lạm dụng và lặp lại, vừa bị mất cân bằng trong văn phong viết. Trong trường hợp bạn nêu lên quan điểm cá nhân của riêng bạn, bạn không được sử dụng cấu trúc “It is believed/thought/said… that” vì như vậy là các bạn đã đưa ra qua điểm của người khác, không phải quan điểm của chính bạn nên sẽ bị trừ điểm vì điều này.

6. Bài tập thực hành

Dạng 1: Chuyển các câu chủ động sau sang câu bị động.

My father waters this flower every morning.John invited Fiona to his birthday party last night.Her mother is preparing the dinner in the kitchen.We should clean our teeth twice a day.Our teachers have explained the English grammar.Some drunk drivers caused the accident in this city.Tom will visit his parents next month.The manager didn’t phone the secretary this morning.Did Mary this beautiful dress?I won’t hang these old pictures in the living room.

Đáp án:

This flower is watered (by my father) every morning.Fiona was invented to John’s birthday party last month.The dinner is being prepared (by her mother) in the kitchen.Our teeth should be cleaned twice a day.The English grammar has been explained (by our teacher).The accident was caused in this city (by some drunk drivers).Tom’s parents will be visited (by him) next month.The secretary wasn’t phoned (by the manager) this morning.Was this beautiful dress bought by Mary?These old pictures won’t be hung in the living room(by me).

It is said that the prime minister is about to resign. They have admitted that lack of funding is the real problem. It has been admitted that lack of funding is the real problem. Experts expected that the unemployment figures would rise in October. It was expected that unemployment figures would rise in October.

Dạng 2: Lựa chọn dạng thức đúng của động từ

1. The longest fish in the contest was eighteen inches long”. “It_____ by Thelma Rivers”.

A. was catching

B. caught

C. was caught

D. catch

2. “I heard you decided to take up tennis”. “Yes, I have_____ every day”.

A. been played

B. been playing

C. playing

D. play

3. “Are we about to have dinner?”. “Yes, it _____ in the dinning room”.

Xem thêm: Denotation And Connotation Là Gì, Ứng Dụng Khi Miêu Tả Người

A. is serving

B. serves

C. is being served

D. served

4. “Why is Stanley in jail?” “He_____ of robbery”.

A. has been convicted

B. has been convicting

C. has convicted

D. convicted

Đáp án:1. C2. B3. C4. ATrên đây là những kiến thức về các loại câu bị động trong tiếng Anh. Hy vọng chúng sẽ giúp bạn hiểu được Impersonal passive là gì? và quá trình ôn luyện thi IELTS của bạn trở nên dễ dàng hơn. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm từ khóa:

impersonal passive voice là gì
impersonal passive cấu trúc
the impersonal passive là gì
công thức impersonal passive
cách dùng impersonal passive
personal passive là gì
lý thuyết impersonal passive
impersonal passive nghĩa là gì

Related Articles

Trả lời

Back to top button