” Home To Là Gì ? (Từ Điển Anh Home In On Sth/Sb

Stayhome là gì hay stay at home nghĩa là gì trên Facebook, Instagram là câu trả lời chính xác nhất không thể bỏ qua.

home là gì trong tiếng anh?

home

home /houm/ danh từ nhà, chỗ ởto have neither hearth nor home: không cửa không nhàto be at home: ở nhànot at home: không có nhà; không tiếp khách nhà, gia đình, tổ ấmthere”s no place like home: không đâu bằng ở nhà mìnhmake yourself at home: xin anh cứ tự nhiên như ở nhàthe pleasures of home: thú vui gia đình quê hương, tổ quốc, nơi chôn nhau cắt rún, nước nhàan exile from home: một người bị đày xa quê hương chỗ sinh sống (sinh vật) nhà (hộ sinh…), viện (cứu tế, dưỡng lão…), trại (mồ côi…)convalescent home: trại điều dưỡngarphan”s home: trại mồ côilying in home: nhà hộ sinh đích (của một số trò chơi)to be (feel) quite at home cảm thấy hết sức thoải mái tự nhiên như ở nhà; không cảm thấy bị lạc lõngto be quite at home on (in, with) a subject thành thạo (thông thạo, quen thuộc, biết rõ) một vấn đềa home from home một nơi mình cảm thấy ấm cúng như gia đình mìnhhome is home, be it ever so homely ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơnone”s last (long) home nấm mồ, nơi an nghỉ cuối cùng tính từ (thuộc) gia đình, ở gia đình, ở nhàhome life: đời sống gia đìnhfor home use: để dùng trong nhà (thuộc) nước nhà, ở trong nước, nộiHome Office: bộ nội vụhome trade: bộ nội thươnghome market: thị trường trong nước địa phươnga home team: đội địa phương (đấu ở sân nhà với một đội ở nơi khác đến) ở gần nhàHome Counties những hạt ở gần Luân-ddôn trúng đích, trúng; (nghĩa bóng) chạm nọca question: một câu hỏi trúng vào vấn đềa home truth: sự thật chua xót chạm nọc ai phó từ về nhà, trở về nhà, đến nhà, ở nhàto go home: về nhàto see somebody home: đưa ai về nhàhe is home: anh ta đã về đến nhà; anh ta đã ở nhà về nước, hồi hương, về quê hươngto send someone home: cho ai hồi hương trúng, trúng địch; (bóng) chạm nọc, trúng tim đento strike home: đánh trúng đích, đánh trúng chỗ yếu; chạm đúng nọc đến cùngto drive a nail home: đóng đinh sâu hẳn vào, đóng ngập đầu đinhto bring charge (a crime) home to somebody vạch tội của ai, tuyên bố ai có tộito bring home to (xem) bringto come home (xem) comenothing to write home about tầm thường, không có gì đặc biệt, không có gì hay ho thích thú nội động từ trở về nhà, trở về quê hương (người, chim bồ câu đưa thư…) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) có nhà, có gia đình ngoại động từ cho về nhà, cho hồi hương; đưa về nhà tạo cho (ai…) một căn nhà, tạo một tổ ấm
nhàconvalescent home: nhà an dưỡnghome address: địa chỉ nhàhome automation: tự động hóa ở nhàhome automation (HA): tự động hóa trong nhàhome of high insulation standard: nhà cách nhiệt tốthome owner: chủ nhàhome position: vị trí nhàhome receiver: máy thu dùng trong nhàhome telephone: điện thoại nhàmobile home: nhà lưu độngmobile home: nhà di độngmobile home: nhà xe lưu độngmotor caravan or US motor home: nhà lưu độngmotor home: nhà lưu độngold peoples home: nhà dưỡng lãoold peoples home: nhà cho người giàrustic home: nhà nông thônsafety in the home: sự an toàn trong nhàsingle-family home: nhà một hộ gia đìnhworking at home: làm việc tại nhànhà ởLĩnh vực: điện lạnhvề gốcIHS (integrated home system)hệ thống tích hợp gốcSystem identification for home systems (SIDF)nhận dạng hệ thống cho các hệ thống thường trúat hometại giachest-type home freezermáy đông lạnh dân dụngchest-type home freezer rương đông lạnh dân dụngchest-type home frostermáy đông lạnh dân dụngconvalescent homedưỡng đườngdomestic home frostermáy kết đông gia dụngfor home usesử dụng trong gia đìnhhome addressđịa chỉ gốchome address spacekhông gian địa chỉ gốc

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): home, home, homeless, homely

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): home, home, homeless, homely

 

*

 

*

 

*

 

home là gì trong bóng đá?

Home Team (HT) – Đội nhà
Đây thường là đội bóng phải chấp. Tuy nhiên, các đội bóng yếu hơn thì lại phải xếp kèo dưới khi đá với đội mạnh hơn trên sân nhà.

stay home là gì

Stay Home. Save lives. Help stop coronavirus’ có nghĩa là ‘Hãy ở nhà. Các bạn sẽ cứu được nhiều người. Giúp ngăn chặn virus corona‘.;

home to meaning

the place where one lives permanently, especially as a member of a family or household.
“I was nineteen when I left home and went to college”

home town

the town or city that a person is from, especially the one in which they were born and lived while they were young:
He was born in Miami, but he considers New York his hometown since he’s lived there most of his life.

Từ điển Collocation

home noun

1 place where sb/sth lives

ADJ. boyhood, childhood, family, marital, matrimonial, natural, parental Placing a child in public care is sometimes the only solution to ill-treatment in the natural home. It”s unusual for young people over 25 to still live in the parental home. | native She left her native home in Ireland and went to America. | permanent, temporary a shelter for people with no permanent home | comfortable, luxurious, luxury, magnificent, nice, pleasant | humble | happy, secure, stable, supportive These children badly need a stable and secure home life. The lock-up garage provides a secure home for your car. | broken children from a broken home (= whose parents are no longer together) | single-parent More and more children in the school are from single-parent homes. | middle-class, working-class, etc. | dream They found their dream home on the shore of a lake. | detached, semi-detached, terrace/terraced | rented | council | country, island, mountain, riverside, seaside, suburban, valley, village He used to spend the summer painting at his country home. | holiday, weekend They also have a holiday home in Spain. | caravan, mobile, motor The storm wrecked the family”s caravan home. | ancestral | stately Priceless antique furniture was destroyed in the fire at the stately home. | forest These birds are in danger of becoming extinct as their forest home disappears. | winter The mudflats offer a winter home to thousands of migrating swans. | legendary The hill is the legendary home of King Arthur. | spiritual The first time he visited New Orleans he knew he had found his spiritual home.

VERB + HOME arrive, come, get, go, make your way Let”s go home?I”m tired. | bring sb/sth, take sb/sth | be away from, get away from, leave He didn”t leave home until he was 24. | abandon The people abandoned their homes and headed for the hills. | find (sb/sth), give sb/sth Perhaps we could find a home for the kitten.

HOME + NOUN address, number Try phoning me on my home number after six o”clock. | buyer, owner | ownership | purchase | sales | background, conditions, environment, life, situation He came from an appalling home background. She had never had a stable home life. | area, base, country, district, state, town | territory, turf I arranged to meet her in her office, as she seemed more relaxed on her home territory. | improvement, maintenance, repairs | extension | loan | help My grandmother has a home help who comes and cleans twice a week. | appliance | computer | furnishings | contents Make sure you insure your home contents for an adequate amount. | comforts She desperately missed her home comforts while camping. | insurance | security Fitting a burglar alarm is the most effective way to increase home security. | entertainment the market for home entertainment systems | use This video is for home use only. | user a laser printer aimed at the home user | trial We are offering a free 15-day home trial on our software. | student, study The course is suitable for classroom or home study. | tutor | work, worker He supplements his income with part-time or home work. | baking, cooking She missed her mother”s home cooking. | nursing | visit The doctor was assaulted on a home visit. | remedy, treatment I”ve tried all the home remedies for headaches without success. | leave He went missing while on home leave from prison. | movie, video We have a home movie of my dad teaching me to swim. | consumption He claimed he had bought the cigarettes for home consumption, not to sell them. | market They hope to sell as many computers on the home market as they export. | affairs, news the party”s spokesman for home affairs The newspaper gives priority to home news over international news. | port, waters seamen serving in home waters

PREP. at ~, away from ~ Her job means she”s away from home for weeks at a time. | back ~, in your own ~ | ~ of Andalusia, the home of flamenco

PHRASES a home from home The hotel”s friendly atmosphere makes it a real home from home. | home-grown home-grown vegetables (figurative) The show gives home-grown musical talent the chance to show what they can do. | home-made home-made bread | on the home front (= used to introduce domestic news) On the home front, the fuel crisis continues to worsen. | welcome home The banner said ‘Welcome home dad!’

2 place that provides care for sb/sth

ADJ. care, charity, children”s, convalescent, foster, nursing, old people”s, remand, residential, rest, retirement | purpose-built Work begins this week on a purpose-built home for the city”s homeless.

VERB + HOME provide (sb with) We have to provide a good home for the children. | run They run a retirement home for the elderly.

Từ điển WordNet

 

n.

Đang xem: Home to là gì

the country or state or city where you live

Canadian tariffs enabled United States lumber companies to raise prices at home

his home is New Jersey

an environment offering affection and security

home is where the heart is

he grew up in a good Christian home

there”s no place like home

place where something began and flourished

the United States is the home of basketball

v.

provide with, or send to, a homereturn home accurately from a long distance

homing pigeons

adj.

Xem thêm: Biên Chế Nhà Nước Là Gì ? Phân Biệt Cán Bộ, Công Chức, Viên Chức

relating to or being where one lives or where one”s roots are

my home town

adv.

Xem thêm:

 

at or to or in the direction of one”s home or family

He stays home on weekends

after the game the children brought friends home for supper

I”ll be home tomorrow

came riding home in style

I hope you will come home for Christmas

I”ll take her home

don”t forget to write home

on or to the point aimed at

the arrow struck home

to the fullest extent; to the heart

drove the nail home

drove his point home

his comments hit home

 

Microsoft Computer Dictionary

n. A beginning position, such as the upper left corner of a character-based display, the left end of a line of text, cell A1 of a spreadsheet, or the top of a document.

English Synonym and Antonym Dictionary

homes|homed|homingsyn.: abode asylum dwelling habitat hearth hospital institution residence sanitariumant.: abroad foreign

Từ khóa tham khảo:

home to you
home to home
home to ayemenem
home to sth
home to mama
home to ayemenem reading
home to all

Related Articles

Trả lời

Back to top button