Định Nghĩa Của Từ ” Former Là Gì ? (Từ Điển Anh Former Vs Latter: Cách Phân Biệt

Former + cái gì đó => nghĩa là cái gì đó là cụ, cũ, đã từng là cái gì đó, nghe khó hiểu kinh

Related Articles

Trả lời

Back to top button