file .bat là gì

Tập tin Batch (.bat) là cách để thực thi các công việc trên máy tính một cách tự động. Bạn có thể tự động hóa các tác vụ hàng ngày, rút ngắn thời gian cần thiết khi làm việc nào đó, và biến một quá trình phức tạp thành điều gì đó mà bất cứ ai cũng có thể làm được. Từ khi chương trình như AutoHotkey ra đời, nhiều người đã không muốn mất thời gian để viết hay tìm hiểu về tập tin .bat, thậm chí họ không biết những gì mà nó có thể làm. Nhưng lợi ích mà những tập tin .bat mang lại thì vẫn rất to lớn.

Đang xem: File .bat là gì

*

Giả sử bạn thường xuyên gặp các vấn đề về mạng, và luôn phải mở hộp thoại command prompt để nhập vào các lệnh như ipconfig /release, /renew hay cần xóa file tạm %temp%… Trong khi đó, chỉ cần một file BAT đơn giản sẽ giúp công việc này hiệu quả hơn, bạn còn có thể dùng file này cho tất cả các máy tính khác nếu muốn.

*

Có rất nhiều ứng dụng của .bat file tùy theo nhu cầu và sáng tạo của mỗi quản trị viên. Có rất nhiều  batch file được viết dựa trên Wmic ( để hiểu hơn về Wmic các bạn xem bài viết tại đây) . Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cấu trúc cơ bản của batch file nhé, cuối bài sẽ là 1 file .bat khá bự cho các IT Guy hỗ trợ người dùng tự động đơn giản và nhanh chóng hơn!

*

Bước 1: Tạo file BAT

Đầu tiên bạn tạo một text document mới trên desktop của mình (chuột phải chọn New text document). Kích đúp chuột để mở file này, vào menu File > Save As…, tại cửa sổ Save As bạn nhập tên cho tập tin và thêm đuôi “.bat” (không có dấu nháy kép). Ví dụ chúng tôi đặt tên là testBAT.bat.

Tiếp theo, tại phần Save as Type chọn All Files (thay cho Text Document (*.txt)), kích Save để lưu lại.

Xem thêm: Viettel Post Đà Nẵng Tra Cứu, Tra Cứu Hành Trình, Vận Đơn Viettel Post

*

Bước 5: Chạy file BAT vừa tạo

Sau khi chèn nội cung cho file BAT, bạn lưu lại rồi kích đúp chuột vào đó để chạy file bat. Màn hình sẽ hiển thị kết quả như sau:

*

*

ậy là bạn đã thành công!

Nếu muốn chỉnh sửa file BAT hãy mở file BAT bằng Notepad bằng cách chuột phải lên file BAT, chọn Open with > Notepad là được.

Tìm hiểu thêm về file BAT

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các file BAT, có thể xem các lệnh có sẵn tại đây. Sau đó bạn có thể viết các chương trình riêng cho mình hoặc tham khảo các ví dụ có sẵn tại đây.

Xem thêm: Sự Đa Dạng Tiếng Anh Là Gì ? 10 Từ Thể Hiện Sự Đa Dạng Của Tiếng Anh

Sử dụng các tập tin BAT là giải pháp thực sự hữu ích để chạy các chương trình (chẳng hạn như Java) chỉ với một dòng lệnh, giúp tiết kiệm thời gian thay vì phải gõ các dòng lệnh từ đầu. Sau khi nắm rõ được cách thức hoạt động và các lệnh của nó, người dùng có thể dễ dàng tạo cho mình những file phục vụ cho công việc riêng của mình một cách nhanh chóng.

Đoạn cuối mình gửi các bạn đoạn code có các option để user lựa chọn và chạy theo kịch bản nhé!

Chúc mọi người thành công !

REM –add the following to the top of your bat file–

echo off

:: BatchGotAdmin
:————————————-
REM –> Check for permissions
>nul 2>&1 “%SYSTEMROOT%system32cacls.exe” “%SYSTEMROOT%system32configsystem”

REM –> If error flag set, we do not have admin.
if ‘%errorlevel%’ NEQ ‘0’ (
echo Requesting administrative privileges…
goto UACPrompt
) else ( goto gotAdmin )

:UACPrompt
echo Set UAC = CreateObject^(“Shell.Application”^) > “%temp%getadmin.vbs”
set params = %*:”=””
echo UAC.ShellExecute “cmd.exe”, “/c %~s0 %params%”, “”, “runas”, 1 >> “%temp%getadmin.vbs”

“%temp%getadmin.vbs”
del “%temp%getadmin.vbs”
exit /B

:gotAdmin
pushd “%CD%”
CD /D “%~dp0”
:————————————–

echo off
title PC FAQ MINH PHUONG LOGISTICS VERSION 1

:menu
cls
echo ——————————————————————————–
echo PC Cleanup Utility – Sua cac loi thong dung
echo ——————————————————————————–
echo.
echo Select a tool – Chon yeu cau sua loi
echo =============
echo.
echo <1> Delete Internet Cookies – Sua cac loi dang nhap Website
echo <2> Delete Temporary Internet Files -Tang toc duyet Web
echo <3> Disk Cleanup – Tang toc do may tinh
echo <4> Disk Defragment – Chong phan manh o cung
echo <5> Delete Temporary Files – Xoa Files tam giup nhe may
echo <6> Reset Internet – Sua loi mat ket noi Internet
echo <7> Re-mapping Drive – Ket noi lai o dia chia se
echo <8> Restart PC – Fix cac loi treo may, update
echo <9> Exit – Thoat
echo.
set /p op=Run:
if %op%==1 goto 1
if %op%==2 goto 2
if %op%==3 goto 3
if %op%==4 goto 4
if %op%==5 goto 5
if %op%==6 goto 6
if %op%==7 goto 7
if %op%==8 goto 8
if %op%==9 goto exit
goto error
:1
cls
echo ——————————————————————————–
echo Delete Internet Cookies
echo ——————————————————————————–
echo.
echo Deleting Cookies…
ping localhost -n 3 >nul
del /f /q “%userprofile%Cookies*.*”
cls
echo ——————————————————————————–
echo Delete Internet Cookies
echo ——————————————————————————–
echo.
echo Cookies deleted.
echo.
echo Press any key to return to the menu. . .
pause >nul
goto menu
:2
cls
echo ——————————————————————————–
echo Delete Temporary Internet Files
echo ——————————————————————————–
echo.
echo Deleting Temporary Files…
ping localhost -n 3 >nul
del /f /q “%userprofile%AppDataLocalMicrosoftWindowsTemporary Internet Files*.*”
cls
echo ——————————————————————————–
echo Delete Temporary Internet Files
echo ——————————————————————————–
echo.
echo Temporary Internet Files deleted.
echo.
echo Press any key to return to the menu. . .
pause >nul
goto menu
:3
cls
echo ——————————————————————————–
echo Disk Cleanup
echo ——————————————————————————–
echo.
echo Running Disk Cleanup…
ping localhost -n 3 >nul
if exist “C:WINDOWS emp”del /f /q “C:WINDOWS emp*.*”
if exist “C:WINDOWS mp” del /f /q “C:WINDOWS mp*.*”
if exist “C: mp” del /f /q “C: mp*.*”
if exist “C: emp” del /f /q “C: emp*.*”
if exist “%temp%” del /f /q “%temp%*.*”
if exist “%tmp%” del /f /q “%tmp%*.*”
if not exist “C:WINDOWSUsers*.*” goto skip
if exist “C:WINDOWSUsers*.zip” del “C:WINDOWSUsers*.zip” /f /q
if exist “C:WINDOWSUsers*.exe” del “C:WINDOWSUsers*.exe” /f /q
if exist “C:WINDOWSUsers*.gif” del “C:WINDOWSUsers*.gif” /f /q
if exist “C:WINDOWSUsers*.jpg” del “C:WINDOWSUsers*.jpg” /f /q
if exist “C:WINDOWSUsers*.png” del “C:WINDOWSUsers*.png” /f /q
if exist “C:WINDOWSUsers*.bmp” del “C:WINDOWSUsers*.bmp” /f /q
if exist “C:WINDOWSUsers*.avi” del “C:WINDOWSUsers*.avi” /f /q
if exist “C:WINDOWSUsers*.mpg” del “C:WINDOWSUsers*.mpg” /f /q
if exist “C:WINDOWSUsers*.mpeg” del “C:WINDOWSUsers*.mpeg” /f /q
if exist “C:WINDOWSUsers*.ra” del “C:WINDOWSUsers*.ra” /f /q
if exist “C:WINDOWSUsers*.ram” del “C:WINDOWSUsers*.ram”/f /q
if exist “C:WINDOWSUsers*.mp3” del “C:WINDOWSUsers*.mp3” /f /q
if exist “C:WINDOWSUsers*.mov” del “C:WINDOWSUsers*.mov” /f /q
if exist “C:WINDOWSUsers*.qt” del “C:WINDOWSUsers*.qt” /f /q
if exist “C:WINDOWSUsers*.asf” del “C:WINDOWSUsers*.asf” /f /q
:skip
if not exist C:WINDOWSUsersUsers*.* goto skippy /f /q
if exist C:WINDOWSUsersAppDataTemp*.zip del C:WINDOWSUsersUsers*.zip /f /q
if exist C:WINDOWSUsersAppDataTemp*.exe del C:WINDOWSUsersUsers*.exe /f /q
if exist C:WINDOWSUsersAppDataTemp*.gif del C:WINDOWSUsersUsers*.gif /f /q
if exist C:WINDOWSUsersAppDataTemp*.jpg del C:WINDOWSUsersUsers*.jpg /f /q
if exist C:WINDOWSUsersAppDataTemp*.png del C:WINDOWSUsersUsers*.png /f /q
if exist C:WINDOWSUsersAppDataTemp*.bmp del C:WINDOWSUsersUsers*.bmp /f /q
if exist C:WINDOWSUsersAppDataTemp*.avi del C:WINDOWSUsersUsers*.avi /f /q
if exist C:WINDOWSUsersAppDataTemp*.mpg del C:WINDOWSUsersUsers*.mpg /f /q
if exist C:WINDOWSUsersAppDataTemp*.mpeg del C:WINDOWSUsersUsers*.mpeg /f /q
if exist C:WINDOWSUsersAppDataTemp*.ra del C:WINDOWSUsersUsers*.ra /f /q
if exist C:WINDOWSUsersAppDataTemp*.ram del C:WINDOWSUsersUsers*.ram /f /q
if exist C:WINDOWSUsersAppDataTemp*.mp3 del C:WINDOWSUsersUsers*.mp3 /f /q
if exist C:WINDOWSUsersAppDataTemp*.asf del C:WINDOWSUsersUsers*.asf /f /q
if exist C:WINDOWSUsersAppDataTemp*.qt del C:WINDOWSUsersUsers*.qt /f /q
if exist C:WINDOWSUsersAppDataTemp*.mov del C:WINDOWSUsersUsers*.mov /f /q
:skippy
if exist “C:WINDOWSff*.tmp” del C:WINDOWSff*.tmp /f /q
if exist C:WINDOWSShellIconCache del /f /q “C:WINDOWSShellI~1*.*”
cls
echo ——————————————————————————–
echo Disk Cleanup
echo ——————————————————————————–
echo.
echo Disk Cleanup successful!
echo.
pause
goto menu
:4
cls
echo ——————————————————————————–
echo Disk Defragment
echo ——————————————————————————–
echo.
echo Defragmenting hard disks…
ping localhost -n 3 >nul
defrag d: /a
pause
echo ——————————————————————————–
echo Disk Defragment
echo ——————————————————————————–
echo.
echo Disk Defrag successful!
echo.
pause
goto menu
:error
cls
echo Command not recognized.
ping localhost -n 4 >nul
goto menu
:5
cls
echo ——————————————————————————–
echo Delete Temporary Files
echo ——————————————————————————–
echo.
echo Deleting Temporary Files…
ping localhost -n 3 >nul
del /s /f /q %windir% emp*.*
rd /s /q %windir% emp
md %windir% emp
del /s /f /q %windir%Prefetch*.*
rd /s /q %windir%Prefetch
md %windir%Prefetch
del /s /f /q %windir%system32dllcache*.*
rd /s /q %windir%system32dllcache
md %windir%system32dllcache
del /s /f /q “%SysteDrive%Temp”*.*
rd /s /q “%SysteDrive%Temp”
md “%SysteDrive%Temp”
del /s /f /q %temp%*.*
rd /s /q %temp%
md %temp%
del /s /f /q “%USERPROFILE%Local SettingsHistory”*.*
rd /s /q “%USERPROFILE%Local SettingsHistory”
md “%USERPROFILE%Local SettingsHistory”
del /s /f /q “%USERPROFILE%Local SettingsTemporary Internet Files”*.*
rd /s /q “%USERPROFILE%Local SettingsTemporary Internet Files”
md “%USERPROFILE%Local SettingsTemporary Internet Files”
del /s /f /q “%USERPROFILE%Local SettingsTemp”*.*
rd /s /q “%USERPROFILE%Local SettingsTemp”
md “%USERPROFILE%Local SettingsTemp”
del /s /f /q “%USERPROFILE%Recent”*.*
rd /s /q “%USERPROFILE%Recent”
md “%USERPROFILE%Recent”
del /s /f /q “%USERPROFILE%Cookies”*.*
rd /s /q “%USERPROFILE%Cookies”
md “%USERPROFILE%Cookies”
cls
echo ——————————————————————————–
echo Delete Temporary Files
echo ——————————————————————————–
echo.
echo Temporary Files deleted.
echo.
echo Press any key to return to the menu. . .
pause >nul
goto menu
:6
cls
echo ——————————————————————————–
echo Reset Internet
echo ——————————————————————————–
echo.
echo Reseting Internet…
ping localhost -n 3 >nul
ipconfig /release
ipconfig /renew
ipconfig /flushdns
ipconfig /registerdns
netsh dump
nbtstat -R
netsh int ip reset reset.log
netsh winsock reset
pause
echo ——————————————————————————–
echo Reset Network
echo ——————————————————————————–
echo.
echo Reset Network successful!
echo.
pause
goto menu
:7
cls
reg add “HKEY_LOCAL_MACHINESoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem” /v “EnableLinkedConnections” /t REG_DWORD /d 0x00000001 /f
net stop LanmanWorkstation
net start LanmanWorkstation
start za.bat
echo ——————————————————————————–
echo Re-Mapping Shared Drive…
echo ——————————————————————————–
echo.
echo Re-Mapping Successful!
echo.
pause
goto menu
:error
cls
echo Command not recognized.
ping localhost -n 4 >nul
goto menu

:8
cls
shutdown -f -r -t 0
echo ——————————————————————————–
echo Restarting PC …
echo ——————————————————————————–
echo.
echo Restart PC Successful!
echo.
pause
goto menu
:error
cls
echo Command not recognized.
ping localhost -n 4 >nul
goto menu
:exit
echo Thanks for using PC Cleanup Utility from MPL IT
ping 127.0.0.1 >nul
exit

*

Ông Công Ông Táo 23 tháng Chạp năm Kỷ Hợi 2019

Related Articles

Trả lời

Back to top button