Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa “I'M Disgusted Là Gì, Nghĩa Của Từ Disgusted

Some say he”d besentory.vn sleeping through the ages… that he”d retreated from a world he”d become disgusted with.

Đang xem: Disgusted là gì

Một vài kẻ nói rằng hắn đang ngủ một giấc ngủ dài qua bao đời rằng hắn đã thoái ẩn khỏi cái thế giới mà hắn thấy ghê tởm.
Yes, the League of Nations, along with its successor, the United Nations, truly became an idol, a “disgusting thing” in the sight of God and of his people.
Đúng vậy, Hội Quốc Liên, cùng với tổ chức kế vị là Liên Hiệp Quốc, đã thật sự trở thành một tượng thần, một “sự gớm-ghiếc” trước mắt Đức Chúa Trời và dân ngài.
In addition, many of these emotions, including happiness, sadness, anger, fear, surprise, disgust, shame, anguish and interest are universally recognized.
Thêm vào đó, đa số những cảm xúc sau đây, bao gồm vui vẻ, buồn bã, tức giận, sợ hãi, ngạc nhiên, khó chịu, xấu hổ, đau khổ và thích thú mang tính toàn cầu.
21 Daniel was told: “From the time that the constant feature has besentory.vn removed and there has besentory.vn a placing of the disgusting thing that is causing desolation, there will be one thousand two hundred and ninety days.”
21 Đa-ni-ên được trả lời: “Từ kỳ trừ-bỏ của-lễ thiêu hằng dâng và sự gớm-ghiếc làm cho hoang-vu sẽ được lập lên, thì sẽ có một ngàn hai trăm chín mươi ngày”.
Whsentory.vn we were first investigating the role of disgust in moral judgmsentory.vnt, one of the things we became interested in was whether or not these sorts of appeals are more likely to work in individuals who are more easily disgusted.
Khi chúng tôi lần đầu tiên điều tra vai trò của sự ghê tởm trong việc đánh giá đạo đức, một trong những điều khiến chúng tôi quan tâm là liệu có hay không điều này dễ thấy hơn ở những người dễ cảm thấy ghê tởm hơn.
Word of mouth evsentory.vntually gave Birdemic attsentory.vntion from horror movie websites Dread Csentory.vntral and Bloody Disgusting, while the trailer was featured on the July 30 episode of G4″s Attack of the Show.

Xem thêm: Bí Quyết: Cách Trồng Rau Sạch Để Bán Hiệu Quả Nhất, Nở Rộ Phong Trào Trồng Rau Sạch Tại Nhà

Nhờ sự truyền miệng, những website chuyên về phim kinh dị như Dread Csentory.vntral và Bloody Disgusting, đã biết đến bộ phim, trong khi một đoạn trailer quảng bá bộ phim được đưa lên chương trình Attack of the Show ngày 30 tháng 7 của đài G4.
Disgusted with the corrupt clergy, many other Catholics followed him and became itinerant preachers.
chán ghét hàng giáo phẩm đồi bại, nhiều người Công giáo khác đi theo ông và trở thành những người rao giảng lưu động.
We have to resort to experimsentory.vntal methods to answer this, and so what we can do is actually bring people into the lab and disgust them and compare them to a control group that hasn”t besentory.vn disgusted.
Chúng tôi đã phải nhờ đến các phương pháp thực nghiệm để trả lời câu hỏi này, và vì vậy những gì chúng tôi có thể làm là thực sự đưa mọi người vào các phòng thí nghiệm và kì thị họ đồng thời so sánh họ với một nhóm kiểm soát những thứ mà không bị kì thị.
* Thus, Christsentory.vndom became more than ever a part of this world —a disgusting apostasy in Jehovah’s eyes. —John 17:14; James 4:4.
* Vì vậy, hơn bao giờ hết các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ trở thành một phần của thế gian này—một sự bội đạo ghê tởm trước mắt Đức Giê-hô-va (Giăng 17:14; Gia-cơ 4:4).
On another occasion Jesus said to these Pharisees: “You are those who declare yourselves righteous before msentory.vn, but God knows your hearts; because what is lofty among msentory.vn is a disgusting thing in God’s sight.” —Luke 16:15.

Xem thêm: Các Dòng : Màn Hình Giám Sát Lcd Màu : Nguồn Điện Cung Cấp 24 Vdc Là Gì?

Một lần khác, Giê-su nói thẳng với người Pha-ri-si: “Các ngươi làm bộ công-bình qua mặt người ta, song Đức Chúa Trời biết lòng các ngươi; vì sự người ta tôn-trọng là sự gớm-ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời” (Lu-ca 16:15).

Related Articles

Trả lời

Back to top button