Compassionate Là Gì – Nghĩa Của Từ Compassionate

I know you have tried to make things better first and foremost by being better yourself, and then by declaring my word and defending my gospel to others in the most compassionate way you could.”
Ta biết ngươi đã cố gắng để làm tốt hơn đầu tiên và trước hết bằng cách tự mình sống tốt hơn, và rồi rao truyền lời của ta và bảo vệ phúc âm của ta đối với những người khác trong một cách đầy trắc ẩn với khả năng của mình. ′′
(Ephesians 4:32) Regardless of what others may do, we need to exercise restraint, being kind, compassionate, forgiving.

Đang xem: Compassionate là gì

(Ê-phê-sô 4:32) Dù người khác làm gì đi nữa, chúng ta cần phải nhẫn nại chịu đựng, tử tế, có lòng thương xót, biết tha thứ.
Paul focused on this, writing: “Become kind to one another, tenderly compassionate, freely forgiving one another just as God also by Christ freely forgave you.”
Phao-lô nhắm vào điều này khi viết: “Hãy ở với nhau cách nhân-từ, đầy-dẫy lòng thươngxót, tha-thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha-thứ anh em trong Đấng Christ vậy”.
If you are willing to listen compassionately to your children on every sort of topic, you will likely find that they will open up to you and welcome your guidance.
Nếu sẵn lòng lắng nghe với sự đồng cảm khi con nói về bất cứ chuyện gì, bạn sẽ thấy con cởi mở và muốn làm theo lời khuyên bảo của bạn.
In planning Relief Society meetings held during the week, leaders give priority to topics that will fulfill Relief Society purposes, such as marriage and family, homemaking, provident living and self-reliance, compassionate service, temple and family history, sharing the gospel, and other subjects requested by the bishop.8
Trong khi hoạch định các buổi họp của Hội Phụ Nữ được tổ chức trong tuần, các vị lãnh đạo đặt ưu tiên cho các đề tài mà sẽ làm tròn mục đích của Hội Phụ Nữ, chẳng hạn như hôn nhân và gia đình, nữ công gia chánh, cách sống cần kiệm và sự tự túc, sự phục vụ với lòng trắc ẩn, đền thờ và lịch sử gia đình, chia sẻ phúc âm, cũng như các đề tài khác do vị giám trợ yêu cầu.8
In your scripture study journal, record your answer to the following question: How can remembering King Benjamin’s teachings in Mosiah 4 help you to be more compassionate to those who are in spiritual or temporal need?
Trong nhật ký ghi chép việc học thánh thư của các em, hãy ghi lại câu trả lời cho câu hỏi sau đây: Làm thế nào việc ghi nhớ những lời giảng dạy của Vua Bên Gia Min trong Mô Si A 4 có thể giúp các em có lòng trắc ẩn hơn đối với những người có nhu cầu tinh thần hay vật chất?
25 In addition, 1 Peter 3:8 says: “All of you be like-minded, showing fellow feeling, having brotherly affection, tenderly compassionate.”
25 Ngoài ra, I Phi-e-rơ 3:8 nói: “Hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương-xót và tình yêu anh em, có lòng nhơn-từ và đức khiêm-nhượng”.
19 Ngược lại, các trưởng lão noi theo gương đầy nhân từ thương xót của Giê-hô-va Đức Chúa Trời và Giê-su Christ.

Xem thêm: {Hướng Dẫn} Cách Chụp Màn Hình Máy Tính Dell I5, Cách Chụp Màn Hình Pc, Laptop Dell Với 2 Nút Nhấn

But the apostle Peter counsels: “All of you be like-minded, showing fellow feeling, having brotherly affection, tenderly compassionate, humble in mind.”
Sứ đồ Phi-e-rơ khuyên: “Hết thảy anh em phải đồng lòng đầy thương-xót <“thông cảm”, Tòa Tổng Giám Mục> và tình yêu anh em, có lòng nhân-từ và đức khiêm-nhượng”.
The Bible presents its Author and our Creator, Jehovah God, as the one who is preeminently compassionate.
Tác giả của Kinh Thánh, Đấng Tạo Hóa có tên là Đức Giê-hô-va, cũng được miêu tả là Đấng có lòng thương xót tột bậc.
Thêm nữa, trong gia đình, người chồng có lòng trắc ẩn sẽ nhớ vợ mình là giống yếu đuối hơn (I Phi-e-rơ 3:7).
To be sure, the compassionate healing of the sick in the first century C.E. by Jesus Christ is of great significance to all of us.
Việc Chúa Giê-su nhân từ chữa lành người bệnh vào thế kỷ thứ nhất có ý nghĩa rất quan trọng với tất cả chúng ta.

Xem thêm: Ngược Với Ctrl Z Là Gì Hả Mn, Autocad Không Thể Undo Và Cách Giải Quyết

How much more we are drawn to Jehovah, a compassionate God who feels our pain and understands the reason for our tears! —Psalm 56:8.

Related Articles

Trả lời

Back to top button