Phân Biệt Chữ In Hoa Tiếng Anh Là Gì, Chữ Hoa In English

Ông Tischendorf có sự hiểu biết sâu sắc về dạng chữ ông-xi-an (uncial) của tiếng Hy Lạp, dạng chữ viết hoa, to và rời*.

Đang xem: Chữ in hoa tiếng anh là gì

Tischendorf possessed a thorough understanding of Greek uncial script —consisting of large, separated capital letters.
Trong sóng cao tần (HF) radio, ký tự đại diện có thể thay thế cho bất kỳ một trong 36 ký tự (số và chữ) viết hoa nào.
In high-frequency (HF) radio automatic link establishment, the wildcard character ? may be substituted for any one of the 36 upper-case alphanumeric characters.
Nhiều nghệ thuật cổ điển có thể được nhìn thấy trong văn hóa trà, ví dụ: chữ viết, hoa nghệ thuật, nghệ thuật hương, và nhiều điều khác.
Many of the classical arts can be seen in the tea culture, examples: calligraphy, flower arts, incense arts, and such.
Văn bản này khuyến nghị việc sử dung chữ viết hoa (Taro YAMADA) hoặc dấu phẩy (Taro, Yamada) để làm rõ phần nào của tên cá nhân là họ và phần nào là tên riêng.
It recommended using capitalization (YAMADA Taro) or commas (Yamada, Taro) to clarify which part of the personal name is the family name and which part is the given name.

Xem thêm: Download Tải Line98 Về Máy Tính, Download Tải Line 98 Miễn Phí

Hơn nữa, hễ khi thấy chữ CHÚA viết hoa (trừ khi có sự nhầm lẫn trong việc ấn loát) thì đó chính là chữ Iehovah trong tiếng Hê-bơ-rơ”.
Moreover as oft as thou seist LORD in great letters (except there be any error in the printing) it is in Hebrew Iehovah.”
This can be achieved by writing them in capital letters, underscoring the points, or marking them in color.
Ma trận thường được ký hiệu bằng chữ cái viết hoa (như A trong ví dụ trên), trong khi với chữ cái viết thường có hai chỉ số viết dưới (ví dụ a11, hay a1,1) biểu diễn cho phần tử của ma trận.
Matrices are usually symbolized using upper-case letters (such as A in the examples above), while the corresponding lower-case letters, with two subscript indices (for example, a11, or a1,1), represent the entries.
Sử dụng tất cả chữ cái viết hoa cho toán tử thông dụng, nếu không, các toán tử đó sẽ được xử lý như cụm từ tìm kiếm chứ không phải toán tử.
Use all capital letters for standard operators or they”re treated as search terms instead of operators.
Có 26 siêu tân tinh trong một năm được định danh với một chữ cái viết hoa từ A đến Z. Các sự kiện xảy ra sau đó được gán bằng hai chữ viết thường: aa, ab, và tiếp tục như vậy.

Xem thêm: Phân Loại Đất Cấp 2 Là Gì ? Thành Phần Những Đất Đang Sử Dụng Hiện Nay

The first 26 supernovae of the year are designated with a capital letter from A to Z. Afterward pairs of lower-case letters are used: aa, ab, and so on.

Related Articles

Trả lời

Back to top button