Breastfeeding Là Gì Trong Tiếng Việt? Breastfeeding

Choosing whether to breastfeed or formula feed your baby is one of the first decisions expectant parents will make. The American Academy of Pediatrics (AAP) joins other organizations such as the American Medical Association (AMA), the American Dietetic Association (ADA), and the World Health Organization (WHO) in recommending breastfeeding as the best for babies. Breastfeeding helps defend against infections, prevent allergies, and protect against a number of chronic conditions.

Đang xem: Breastfeeding là gì

Chọn nên nuôi con bằng sữa mẹ hay sữa bột là một trong những quyết định đầu tiên mà những người sắp thành cha mẹ sẽ phải thực hiện. Viện hàn lâm nhi khoa Hoa Kỳ (AAP) cùng với những tổ chức khác như Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ (AMA), Tổ chức nghiên cứu về Chế độ dinh dưỡng của Hoa Kỳ (ADA), và Tổ chức y tế thế giới (WHO) khuyến cáo nuôi con bằng sữa mẹ là tốt nhất cho trẻ sơ sinh. Nuôi con bằng sữa mẹ giúp bảo vệ chống lại nhiễm trùng, ngăn ngừa dị ứng, và bảo vệ chống lại một số bệnh mãn tính.
The AAP says babies should be breastfed exclusively for the first 6 months. Beyond that, the AAP encourages breastfeeding until at least 12 months, and longer if both the mother and baby are willing.
AAP cho biết trẻ sơ sinh nên được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Ngoài ra, AAP khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ cho đến khi ít nhất 12 tháng và lâu hơn nếu cả người mẹ và em bé đều sẵn sàng.
Although experts believe breast milk is the best nutritional choice for infants, breastfeeding may not be possible for all women. For many women, the decision to breastfeed or formula feed is based on their comfort level, lifestyle, and specific medical considerations that they might have.
Mặc dù các chuyên gia tin rằng sữa mẹ là sự lựa chọn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh nhưng việc nuôi con bằng sữa mẹ có thể không khả thi cho tất cả phụ nữ. Đối với nhiều phụ nữ, quyết định nuôi con bằng sữa mẹ hoặc sữa bột dựa trên mức độ thoải mái, lối sống của họ, và những cân nhắc sức khỏe cụ thể mà họ có thể có.
For mothers who are unable to breastfeed or who decide not to, infant formula is the alternative. Some women feel guilty if they don”t breastfeed. You”ll still bond with your baby just fine. After all, whether with breast milk or formula, feeding is an important time of connection between mother and baby.
Đối với các bà mẹ không thể cho con bú sữa mẹ hoặc quyết định không nuôi con bằng sữa mẹ, sữa bột dành cho trẻ sơ sinh là một phương án thay thế. Một số phụ nữ cảm thấy mình có lỗi nếu họ không nuôi con bằng sữa mẹ. Bạn sẽ vẫn gắn bó tốt với em bé của mình. Sau tất cả, cho dù nuôi con bằng mẹ hoặc sữa bột, cho ăn là thời gian kết nối quan trọng giữa mẹ và con.
The decision to breastfeed or formula feed your baby is a very personal one. But here are some points you may want to consider as you decide which is best for you and your new addition.
Quyết định nuôi con bằng sữa mẹ hay sữa bột là một điều rất cá nhân. Nhưng đây là một số điểm bạn có thể cần xem xét khi bạn quyết định điều gì là tốt nhất cho bạn và thành viên mới của mình.
Nursing is a wonderful experience for both mother and baby. It provides ideal nourishment and a special bonding experience that many nursing mothers cherish.
Cho con bú là một trải nghiệm tuyệt vời cho cả mẹ lẫn con. Nó cung cấp dinh dưỡng lý tưởng và một trải nghiệm liên kết đặc biệt mà nhiều bà mẹ cho con bú đánh giá cao.
Infection-fighting. Antibodies passed from a nursing mother to her baby can help lower the occurrence of many conditions, including:
Chống nhiễm trùng. Kháng thể được truyền từ một người mẹ cho con bú sang em bé có thể giúp làm giảm sự xuất hiện của nhiều căn bệnh, bao gồm:
Other factors help to protect a breastfed baby from infection by contributing to the infant”s immune system by increasing the barriers to infection and decreasing the growth of organisms like bacteria and viruses.
Các yếu tố khác giúp bảo vệ trẻ bú sữa mẹ không bị nhiễm trùng bằng cách đóng góp cho hệ thống miễn dịch của trẻ sơ sinh bởi tăng các rào cản đối với nhiễm trùng và giảm sự phát triển của sinh vật gây bệnh như vi khuẩn và vi-rút.
Breastfeeding is particularly beneficial for premature babies and also may protect children against:
Theo một nhóm có cùng đặc tính thì trẻ sơ sinh bú sữa mẹ ít bị nhiễm trùng và nhập viện hơn trẻ sơ sinh bú sữa bột.
Nutrition and ease of digestion. Often called the “perfect food” for a human baby”s digestive system, breast milk”s components — lactose, protein (whey and casein), and fat — are easily digested by a newborn”s immature system.
Dinh dưỡng và dễ tiêu hóa. Thường được gọi là “thực phẩm hoàn hảo” cho hệ tiêu hóa của một đứa trẻ, các thành phần của sữa mẹ – lactoza, prô-tê-in (nước sữa và casein) và chất béo dễ dàng được tiêu hóa bởi hệ thống chưa trưởng thành của một trẻ sơ sinh.
As a group, breastfed infants have less difficulty with digestion than do formula-fed infants. Breast milk tends to be more easily digested so that breastfed babies have fewer incidences of diarrhea or constipation.
Là một nhóm, trẻ bú mẹ ít gặp khó khăn về tiêu hoá hơn trẻ bú bình. Sữa mẹ thường dễ được tiêu hóa hơn nên em bé bú sữa mẹ ít bị tiêu chảy hoặc táo bón hơn.
Breast milk also naturally contains many of the vitamins and minerals that a newborn requires. A healthy mother does not need any additional vitamins or nutritional supplements, with the exception of vitamin D. Breast milk does contain some vitamin D, and vitamin D is produced by the body when the skin is exposed to sunlight. However, sun exposure increases the risk of skin damage, so parents are advised to minimize exposure. As a result, the AAP recommends that all breastfed babies begin receiving vitamin D supplements during the first 2 months and continuing until the infant consumes enough vitamin D-fortified formula or milk (after 1 year of age).

Xem thêm: 5 Điều Có Thể Bạn Chưa Biết Về Số Định Danh Là Gì ? Số Định Danh Cá Nhân Là Gì

Sữa mẹ cũng vốn có chứa nhiều các vitamin và khoáng chất cần thiết cho trẻ sơ sinh. Một người mẹ khỏe mạnh không cần bất kỳ loại vitamin bổ sung hoặc bổ sung dinh dưỡng nào, ngoại trừ vitamin D. Sữa mẹ có chứa một số vitamin D, và vitamin D được sản xuất bởi cơ thể khi da tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Tuy nhiên, ánh nắng mặt trời làm tăng nguy cơ tổn thương da, vì thế cha mẹ nên hạn chế tối đa sự tiếp xúc. Kết quả là AAP đề nghị tất cả những bé bú sữa mẹ nên bắt đầu nhận bổ sung vitamin D trong 2 tháng đầu tiên và tiếp tục cho đến khi trẻ hấp thu đủ sữa bộ hoặc sữa có công thức tăng cường vitamin D (sau 1 năm tuổi).
The U.S. Food and Drug Administration (FDA) regulates formula companies to try to ensure they provide all the known necessary nutrients (including vitamin D) in their formulas. Commercial formulas try to duplicate the ingredients in breast milk, but haven”t matched their exact combination and composition. Why? Because milk is a living substance made by each mother for her individual infant, a process that cannot be duplicated in a factory.
Cơ quan kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) quy định các công ty sữa phải cố gắng đảm bảo rằng họ cung cấp tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết được biết đến (bao gồm vitamin D) trong sản phẩm sữa của mình. Sữa bán trên thị trường cố gắng phỏng theo các thành phần trong sữa mẹ, nhưng vẫn không hoàn toàn giống hệt được. Tại sao? Bởi vì sữa là một chất sống được sản xuất bởi mỗi bà mẹ cho riêng con của mình, một quá trình mà không thể được lặp lại ở một nhà máy.
Free. Breast milk doesn”t cost a cent, while the cost of formula quickly adds up. And because of the immunities and antibodies passed onto them through their mothers” breast milk, breastfed infants are sick less often than infants who receive formula. For example, researchers have determined that infants who are breastfed exclusively have fewer episodes of ear infections. That may mean they make fewer trips to the doctor”s office, which equates to fewer co-pays and less money doled out for prescriptions and over-the-counter medications.
Miễn phí. Sữa mẹ không tốn một xu, trong khi giá thành của sữa bột ngày càng tăng cao. Và nhờ sự miễn dịch và các kháng thể trẻ nhận được từ sữa mẹ, trẻ sơ sinh bú sữa mẹ thường ít bị bệnh hơn so với các bé bú sữa bột. Ví dụ như, các nhà nghiên cứu đã xác định được trẻ sơ sinh bú sữa mẹ hoàn toàn ít mắc các bệnh nhiễm trùng tai hơn. Điều đó có thể có nghĩa là bé ít phải đi bác sĩ, tương đương với ít tốn kém chi phí khám bệnh hơn và tốn ít tiền mua thuốc hơn.
Likewise, women who breastfeed are less likely to have to take time off from work to care for their sick babies.
Tương tự như vậy, phụ nữ cho con bú sẽ ít có khả năng phải mất thời gian nghỉ làm để chăm sóc cho con bị bệnh.
Different tastes. A nursing mother will usually need 500 extra calories per day, which means that she should eat a wide variety of well-balanced foods. This introduces breastfed babies to different tastes through their mothers” breast milk, which has different flavors depending on what their mothers have eaten. By tasting the foods of their “culture,” breastfed infants more easily accept solid foods.
Vị khác nhau. Một người mẹ đang cho con bú sẽ thường cần thêm 500 calo mỗi ngày, nghĩa là cô ấy nên ăn nhiều loại thực phẩm cân bằng. Điều này giới thiệu cho các bé bú sữa mẹ với các vị khác nhau qua sữa mẹ, trong đó có hương vị khác nhau tùy thuộc vào những gì người mẹ đã ăn. Bằng cách nếm các loại thực phẩm “văn hóa” của họ, trẻ được bú sữa mẹ dễ dàng chấp nhận thức ăn đặc hơn.
Convenience. With no last-minute runs to the store for more formula, breast milk is always fresh and available. And when women breastfeed, there”s no need to warm up bottles in the middle of the night. It”s also easy for breastfeeding mothers to be active — and go out and about — with their babies and know that they”ll have food available for whenever their little one is hungry.
Tiện nghi. Không cần bất tiện chạy ra cửa hàng mua sữa, sữa mẹ luôn luôn tươi và có sẵn. Và khi phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ, không cần phải hâm nóng chai sữa vào ở nửa đêm. Nó cũng thuận tiện cho các bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ để hoạt động và đi ra ngoài và rồi trở về với em bé của mình và biết rằng họ sẽ có sẵn thức ăn cho bé bất cứ khi nào bé đói.
Obesity prevention. Some studies have found that breastfeeding may help protect a child from obesity.
Ngăn ngừa béo phì. Một số nghiên cứu đã phát hiện ra là cho con bú sữa mẹ có thể giúp bảo vệ trẻ khỏi béo phì.
Smarter babies. Some studies suggest that children who were exclusively breastfed have slightly higher IQs than children who were formula fed.
Em bé thông minh hơn. Một số nghiên cứu cho rằng trẻ em được hoàn toàn cho bú bằng sữa mẹ có các chỉ số trí tuệ cao hơn một chút so với trẻ được cho bú bình.
“Skin-to-skin” contact. Many nursing mothers really enjoy the experience of bonding so closely with their babies. And the skin-to-skin contact can enhance the emotional connection between mother and infant.
Sự tiếp xúc da giữa mẹ và con. Nhiều bà mẹ cho con bú rất thích được trải nghiệm mối liên kết chặt chẽ với con của mình. Và sự tiếp xúc giữa 2 làn da mẹ và con có thể tăng cường kết nối tình cảm của cả hai.
Beneficial for mom, too. The ability to nourish a baby totally can also help a new mother feel confident in her ability to care for her baby. Breastfeeding also burns calories and helps shrink the uterus, so nursing moms may be able to return to their pre-pregnancy shape and weight quicker. In addition, studies show that breastfeeding helps lower the risk of breast cancer, high blood pressure, diabetes, and cardiovascular disease, and also may help decrease the risk of uterine and ovarian cancer. In one long-term study of the National Institutes of Health Women’s Health Initiative, women who breastfed for at least 7 to 12 months after giving birth had a lower risk of cardiovascular disease.

Xem thêm: Trailing Stop Là Gì – Cách Sử Dụng Trailing Stop Sàn Binance

Cũng mang lại lợi ích cho người mẹ. Khả năng nuôi em bé hoàn toàn bằng sữa mẹ cũng có thể giúp một người mới làm mẹ cảm thấy tự tin về khả năng chăm sóc em bé của cô ấy. Nuôi con bằng sữa mẹ cũng đốt cháy calo và giúp thu nhỏ tử cung, do đó những người cho con bú mẹ có thể lấy lại vóc dáng và cân nặng trước khi mang thai nhanh hơn. Ngoài ra, các nghiên cứu cho thấy rằng nuôi con bằng sữa mẹ giúp giảm nguy cơ ung thư vú, huyết áp cao, tiểu đường và bệnh tim mạch, và cũng có thể giúp giảm nguy cơ ung thư tử cung và ung thư buồng trứng. Trong một nghiên cứu dài hạn của Viện Quốc gia Sáng kiến ​​Y tế sức khỏe phụ nữ, những người phụ nữ đã bú sữa mẹ ít nhất 7 đến 12 tháng sau khi sinh đã có nguy cơ bệnh tim mạch thấp hơn.

Related Articles

Trả lời

Back to top button