Attached Là Gì, Nghĩa Của Từ Attach, Attached Trong Tiếng Tiếng Việt

Các game thủ khao khát được tham gia vào những nhiệm vụ hùng tráng, những câu chuyện chấn động hành tinh.

Đang xem: Attached là gì

But as my colleague Tony Bradley reports , some security concerns may be attached to password-free downloads .
Nhưng theo đồng nghiệp của tôi Tony Bradley , có thể sẽ có một số lo ngại về tính bảo mật gắn liền với sentory.vnệc tải ứng dụng không cần mật khẩu .
In addition, they must be attached to a foundation capable of bearing the weight of opposing forces.
Ngoài ra, neo còn phải được gắn chặt vào một nền tảng có khả năng chịu đựng sức tấn công của đối phương.
Labuan was briefly annexed to Singapore, before being attached to the new colony of British North Borneo.
Labuan trong một thời gian ngắn được hợp nhất vào Singapore, trước khi được chuyển cho thuộc địa mới Bắc Borneo thuộc Anh.
A number of firms began offering “clip-on” gas-powered engines that could be attached to the typical bicycle.
Một số nhà máy bắt đầu cho ra những động cơ chạy bằng khí gaz “gắn”, có thể gắn vào một chiếc xe đạp bình thường.

Xem thêm: Văn Tự Sự Là Gì, Đặc Điểm, Yêu Cầu, Tự Sự Là Gì

An extractive desentory.vnce works like a milking machine and can be attached to the penis, breast, or other body part.
Các loại máy này hoạt động giống như một máy vắt sữa và có thể được gắn vào dương vật, vú hoặc bộ phận cơ thể khác.
(Isaiah 44:4) Daily reading of the Bible is like being attached to such an unfailing source of sustenance and refreshment.
(Ê-sai 44:4, NW) sentory.vnệc đọc Kinh Thánh mỗi ngày giống như sentory.vnệc được gắn vào một nguồn nuôi dưỡng và tưới mát vô tận.
Ultimately the term torpedo boat came to be attached to a quite different vessel – the very fast hydroplaning motor driven MTB.
Cuối cùng, thuật ngữ tàu phóng lôi (torpedo boat) gắn liền với một kiểu tàu hoàn toàn khác hẳn: xuồng máy lướt mặt nước (MTB: Motor Torpedo Boat) chạy bằng mô-tơ rất nhanh.
The ” impure ” silicon will beattachedto the two conducting areas on either side of the metal and electricity will flow .

Xem thêm: Phần Mềm Dms Là Gì ? Giới Thiệu Các Chức Năng Chính Của Hệ Thống Dms

Sillicon ” không nguyên chất ” sẽ đượcgắn ” hai vùng dẫn trên cả hai mặt của tấm kim loại và dòng điện sẽ chạy qua .
The current document has not been saved, and cannot be attached to an email message. Do you want to save it and proceed?
Tài liệu hiện thời chưa được lưu nên không thể gửi kèm theo thư email. Ghi nó rồi tiến hành gửi kèm?

Related Articles

Trả lời

Back to top button