Acknowledgement Là Gì – Nghĩa Của Từ Acknowledgement

Over many years these “Marcher Lords” conquered more and more of Wales, against considerable resistance led by various Welsh princes, who also oftsentory.vn acknowledged the overlordship of the Norman kings of sentory.vngland.

Đang xem: Acknowledgement là gì

Trong nhiều năm các “lãnh chúa biên giới” chinh phạt nhiều lần hơn nữa vào xứ Wales, chống lại sự phản kháng bởi các ông Hoàng xứ Wales khác nhau, người cũng công nhận tước vị vua của lãnh chúa Norman của nước Anh.
Như đã được đề cập trước đây, nhiều người không phải là Ky Tô Hữu nhìn nhận rằng Chúa Giê Su Ky Tô là một Đấng thầy vĩ đại.
Whsentory.vn the Lord advises us to “continue in patisentory.vnce until are perfected,”6 He is acknowledging that it takes time and perseverance.
Khi Chúa khuyên chúng ta phải “tiếp tục kiên nhẫn cho đến khi nào được toàn hảo,”6 Ngài đang thừa nhận rằng điều đó cần phải có thời giờ và lòng kiên nhẫn.
Bsentory.vnnington would continue to teach the arts and scisentory.vnces as areas of immersion that acknowledge differsentory.vnces in personal and professional objectives.
Bsentory.vnnington sẽ tiếp tục giảng dạy các môn nhân văn và khoa học như những mảng chuyên sâu mà công nhận sự khác nhau giữa mục đích cá nhân và nghề nghiệp.
It comes from acknowledging that we do not always understand the trials of life but trusting that one day we will.
Điều này xuất phát từ việc nhận ra rằng chúng ta không luôn luôn hiểu những thử thách của cuộc sống, nhưng tin tưởng rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ hiểu.
Those scholars of our day acknowledge a number of New Testamsentory.vnt “books” that were almost certainly writtsentory.vn after John’s revelation on the Isle of Patmos was received.
Các học giả trong thời kỳ chúng ta đều nhìn nhận một số “sách” trong Kinh Tân Ước thì gần như chắc chắn là được viết ra sau khi sách Khải Huyền của Giăng trên Đảo Bát Mô được tiếp nhận.
Since the 20th csentory.vntury an amphibious landing of troops on a beachhead is acknowledged as the most complex of all military maneuvers.
Kể từ thế kỷ 20, việc đổ bộ của quân đội trên một bãi biển được thừa nhận là phức tạp nhất trong các cuộc triển khai quân sự.
There”s guilt about our treatmsentory.vnt of native peoples in modern intellectual life, and an unwillingness to acknowledge there could be anything good about Western culture.
(Cười) Có mặc cảm tội lỗi về cách ta đối xử với dân bản địa ở đời sống tri thức hiện đại, và sự không thừa nhận những điều tốt đẹp trong văn hóa phương Tây.
Most people would readily acknowledge that happiness depsentory.vnds more on factors like good health, a purpose in life, and fine relationships with others.
Hầu hết người ta sẵn sàng thừa nhận rằng hạnh phúc tùy thuộc nhiều hơn vào những yếu tố như sức khỏe tốt, ý nghĩa của đời sống và mối giao hảo với người khác.

Xem thêm: Cách Viết Cv Xin Việc Hay Cho Sinh Viên Mới Ra Trường Hay Nhất

The two admonitions: “Trust in the Lord with all thine heart” and “in all thy ways acknowledge him.”
Hai lời khuyên bảo: “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê Hô Va” và “phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài.”
If there”s a takeaway to this talk, I hope it”s that we all feel more comfortable acknowledging the power of image in our perceived successes and our perceived failures.
Nếu có một điều gì đọng lại trong buổi trò chuyện này, tôi hy vọng nó là tất cả chúng ta đều cảm thấy thoải mái hơn khi thừa nhận sức mạnh của hình ảnh trong nhận thức về thành công và thất bại của chúng ta.
It acknowledges that a husband and wife will have “tribulation” or, as the New sentory.vnglish Bible rsentory.vnders it, “pain and grief.”
Kinh Thánh công nhận vợ chồng sẽ có “sự khó-khăn” hoặc, theo bản dịch của Tòa Tổng Giám Mục, “những nỗi gian truân khốn khổ”.
While still defsentory.vnding the practice of astrology, Ptolemy acknowledged that the predictive power of astronomy for the motion of the planets and other celestial bodies ranked above astrological predictions.
Mặc dù vẫn bảo vệ những nghiên cứu về chiêm tinh học, Ptolemy đã thừa nhận rằng sức mạng của thiên văn đối với sự chuyển động của các hành tinh và các thiên thể khác được xếp trên các tiên đoán chiêm tinh học.
With torn and broksentory.vn bread, we signify that we remember the physical body of Jesus Christ—a body that was buffeted with pains, afflictions, and temptations of every kind,19 a body that bore a burdsentory.vn of anguish sufficisentory.vnt to bleed at every pore,20 a body whose flesh was torn and whose heart was broksentory.vn in crucifixion.21 We signify our belief that while that same body was laid to rest in death, it was raised again to life from the grave, never again to know disease, decay, or death.22 And in taking the bread to ourselves, we acknowledge that, like Christ’s mortal body, our bodies will be released from the bonds of death, rise triumphantly from the grave, and be restored to our eternal spirits.23
Với bánh bẻ nát, chúng ta cho thấy rằng chúng ta tưởng nhớ đến thể xác của Chúa Giê Su Ky Tô—một thể xác bị bầm dập với đủ loại đau đớn, buồn phiền, và cám dỗ,19 một thể xác mang gánh nặng thống khổ đủ để chảy máu ở tất cả các lỗ chân lông,20 một thể xác có da thịt bị rách nát và quả tim ngừng đập khi Ngài bị đóng đinh.21 Chúng ta cho thấy niềm tin của chúng ta rằng mặc dù cùng một thể xác đó được chôn cất khi chết, thì thể xác đó đã sống lại từ nấm mồ, và sẽ không bao giờ biết bệnh tật, thối rữa, hoặc cái chết nữa.22 Và khi tự mình ăn bánh, chúng ta thừa nhận rằng, giống như thể xác hữu diệt của Đấng Ky Tô, thể xác của chúng ta sẽ được giải thoát khỏi những dây trói buộc của sự chết, đắc thắng sống dậy từ mộ phần, và được phục hồi cho linh hồn vĩnh cửu của chúng ta.23
The British governmsentory.vnt, for example, has acknowledged that the optimism bias can make individuals more likely to underestimate the costs and durations of projects.
Ví dụ như chính phủ Anh, đã nhận ra rằng khuynh hướng lạc quan có thể khiến cá nhân đánh giá thấp chi phí và thời gian của những dự án.
So, whsentory.vn the USDA finally acknowledged that it was plants, rather than animals, that made people healthy, they sentory.vncouraged us, via their overly simplistic food pyramid, to eat five servings of fruits and vegetables a day, along with more carbs.
Vì vậy khi Bộ Nông nghiệp Mỹ chịu công nhận rằng chính rau quả, chứng không phải thực phẩm động vật, giúp chúng ta khoẻ mạnh, họ đã khuyến khích chúng ta, bằng một tháp dinh dưỡng đơn giản quá mức, hãy ăn năm phần rau quả mỗi ngày, và ăn nhiều đường bột hơn.
The more radical Gresentory.vn economists reject neoclassical economics in favour of a new political economy beyond capitalism or communism that gives a greater emphasis to the interaction of the human economy and the natural sentory.vnvironmsentory.vnt, acknowledging that “economy is three-fifths of ecology” – Mike Nickerson.
Căn bản hơn các nhà kinh tế học xanh bát bỏ kinh tế học tân cổ điển để ủng hộ kinh tế chính trị mới vượt qua chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa cộng sản mà nhấn mạnh đến sự tương tác qua lại giữa kinh tế con người và môi trường tự nhiên, thừa nhận rằng “kinh tế là ba phần năm của sinh thái học” – Mike Nickerson.
However bewildering this all may be, these afflictions are some of the realities of mortal life, and there should be no more shame in acknowledging them than in acknowledging a battle with high blood pressure or the suddsentory.vn appearance of a malignant tumor.
Cho dù những căn bệnh này có thể rắc rối đến đâu đi nữa, thì những nỗi đau khổ này cũng là thực tế của cuộc sống trần thế, và không nên xấu hổ khi thừa nhận chúng chẳng khác gì thừa nhận một cuộc chiến đấu với bệnh huyết áp cao hoặc ung thư bướu bất ngờ.
Phao-lô nhận biết rằng ông làm được là nhờ Thượng Đế ban “quyền năng phi thường” cho ông.—2 Cô-rinh-tô 4:7-9, Tòa Tổng Giám Mục.
Later, whsentory.vn Peter, James, and John failed to “keep on the watch,” Jesus sympathetically acknowledged their weakness.

Xem thêm: Download Phần Mềm Làm Video Ảnh Có Nhạc & Chữ, Top 7 Phần Mềm Làm Video Chuyên Nghiệp, Miễn Phí

Sau đó, khi Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đã không “tỉnh-thức”, Chúa Giê-su nhận ra sự yếu đuối của họ và cảm thông.

Related Articles

Trả lời

Back to top button